info@kinderconfetti.nl
Bel mij: 06 - 29312939

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kinderconfetti

Artikel 1 Definities
Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Kinderconfetti/ Confetti Cakes. Feestbeest; degene waarom het gaat/ die het feestje geeft. Feestdatum is de datum waarop het feestje plaatsvindt.


Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de boeker. De boeker is door Kinderconfetti op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

Een offerte van Kinderconfetti staat 14 dagen vrijblijvend voor de boeker in optie, tenzij anders vermeld. Twee weken na dagtekening van de offerte vervalt de aanbieding automatisch. Gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud rekening houdend met de planning en capaciteit.
De overeenkomst tussen boeker en Kinderconfetti komt tot stand door ondertekening door boeker en Kinderconfetti van een schriftelijke overeenkomst. Bij ondertekening van de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden gelijk van kracht. Kinderconfetti houdt zich het recht voor om derden in te schakelen bij het voldoen aan de overeenkomst.

Artikel 3 Bestelling plaatsen
Dit kan door een bestelling te plaatsen via de mail of telefonisch. De bestelling is definitief als de bestelling is doorgenomen met de klant en per email akkoord is gegeven voor de opdracht. De betaling dient uiterlijk 8 dagen voor de taartopdracht te zijn voldaan, is er binnen de gestelde termijn nog geen betaling gedaan behoudt Kinderconfetti het recht om wijzigen aan te brengen of de opdracht te weigeren. De taartopdrachten kunnen worden afgehaald. Bij het afhalen is het vervoer van de taart op eigen risico. Kinderconfetti is niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie. De bestelling zoals op het bestelformulier staat beschreven is na akkoord bindend. Wijzigingen en dergelijke kunnen consequenties hebben voor de prijs die op het bestelformulier staat aangegeven. Kinderconfetti behoud dan ook het recht om de prijs naar aanleiding van veranderingen en dergelijke aan te passen. Prijswijzingen zijn voorbehouden aan Kinderconfetti, de prijs op het bestelformulier is de geldende prijs.


Artikel 4 Betaling
Totdat de producten volledig betaald zijn blijven de producten eigendom van Kinderconfetti. De betaling dient vooraf plaats te vinden, met voorkeur per overboeking naar de betaalrekening met IBAN nummer: NL61INGB0007656393 t.n.v. W. de Leeuw o.v.v. het factuurnummer of de volledige naam en boekingsnummer. Eventuele kortingen zullen zichtbaar op de factuur worden verrekend. Bij een korte termijn tussen het geven van de opdracht en de uitvoering van de opdracht dient het totaalbedrag ter plaatse contant te worden voldaan. Mocht er door welke oorzaak geen betaling plaatsvinden, dan behoudt Kinderconfetti zich het recht voor om een incassoprocedure te starten. In de door Kinderconfetti gewenste gerechtelijke vorm komen de kosten ten laste van de boeker.

Wijzigingen doorgeven met betrekking tot het aantal gasten (m.b.t. het aantal hapjes/ cupcakes) is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor de geplande feestdatum. 

Artikel 5 Bestelling annuleren
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Kinderconfetti. Kinderconfetti kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 
Tot uiterlijk een 10 dagen van te voren kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Bij annulering van de opdracht binnen 5 dagen worden de eventueel gemaakte kosten in rekening gebracht.
Kinderconfetti is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privé-aangelegenheden waardoor een taartopdracht niet door kan gaan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant kijken we wat er eventueel geregeld kan worden. Bij vooruitbetaling zal het bedrag teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag voor de taartopdracht overeengekomen.

Eventuele annulering van een bestelling dient schriftelijk/ per e-mail te gebeuren. 


Artikel 6 Kinderfeestje/ kinderworkshop
Voor alle kinderworkshops geldt minimum van 4 deelnemers, maximaal 15 deelnemers. De kinderworkshops worden gegeven op de aangegeven locatie. Aan de workshop kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen aan workshops of workshopdata zijn voorbehouden aan Kinderconfetti.

Artikel 6.1 Betaling
Het totale bedrag van de workshop moet uiterlijk 7 dagen voor de workshop overgemaakt op IBAN nummer: NL61INGB0007656393 t.n.v. W. de Leeuw o.v.v. het factuurnummer of de volledige naam en boekingsnummer. Als het volledige bedrag gestort is, is de workshop definitief geboekt. Kinderconfetti behoudt zich het recht voor om als er geen betaling heeft plaats gevonden de workshop te annuleren.

Artikel 6.2 Annulering
Bij annulering van de workshop tot 14 dagen voor de datum krijgt u 100% retour, tot 10 dagen voor de datum krijgt u 50% retour, tot 7 dagen voor de datum 25% retour. In de laatste week is er helaas geen restitutie meer mogelijk in verband met de gemaakte kosten.

Eventuele annulering van een geboekte dienst dient schriftelijk/ per e-mail te gebeuren. 

In geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte of onverwachte ziekenhuisopname door Kinderconfetti of het feestbeest/ opdrachtgever, is het veranderen van het geplande feest mogelijk in wederzijds overleg, zonder extra kosten. De boeker heeft in geval van verschuiving of annulering geen recht op schadevergoeding.

Indien er een locatie is geboekt via Kinderconfetti gelden de annuleringsvoorwaarden van de locatie. Wanneer daar kosten aan verbonden zijn, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 7 Prijzen
Alle genoemde/ getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. De prijsopgaven van Kinderconfetti worden zoveel mogelijk actueel gehouden. Indien zich een prijswijziging voordoet, zal de boeker eerst schriftelijk worden geïnformeerd.


Artikel 8 Reiskostenvergoeding
Kinderconfetti berekent € 0,35 per kilometer inclusief 21% BTW. In overleg maximaal één uur rijden vanaf Nieuwegein. De afstanden zijn berekend via de website van de ANWB. *Dit geldt nog niet voor de eerste afspraak, die is geheel vrijblijvend.

Artikel 9 Bezorging en levertijden

In de regel worden de taarten en cupcakes door u opgehaald bij een door ons opgegeven adres via de bevestigings e-mail van uw bestelling. De taarten en cupcakes kunnen worden afgeleverd bij u thuis of op het vooraf afgesproken adres. Voor bedrijven geldt; bij de receptie (indien deze aanwezig). Kinderconfetti is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de taart bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De bestelling wordt hierna 48 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever. Er vinden geen bezorgingen plaats op zondagen en feestdagen. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 Feestlocatie
Het feestje vindt plaats op het opgegeven adres door de boeker. Dit kan dan ook een openbare locatie zijn, bijvoorbeeld; een (binnen)speeltuin, bowlingbaan, restaurant, boot etc. De kosten van de huur en andere bijkomende kosten van de feestlocatie komen te allen tijde voor rekening van de boeker.

Indien er een locatie is geboekt via Kinderconfetti gelden de annuleringsvoorwaarden en huisregels van de locatie.

Artikel 11 Verplichtingen Kinderconfetti
Kinderconfetti verplicht zich de gegeven opdracht(en) naar beste inzicht en kunnen uit voeren, in overeenstemming met de overeenkomst met de boeker. In het geval van onvoorziene omstandigheden moeten Kinderconfetti en de boeker elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen. Kinderconfetti registreert de gegevens welke u aan ons meedeelt, maar zullen deze niet doorspelen aan derden.


Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid
Kinderconfetti kan in geen geval verantwoordelijk/ aansprakelijk worden gesteld voor schade en ongevallen van welke aard ook, welke wordt aangericht door gasten of derden. De boeker vrijwaart Kinderconfetti voor schadeclaims van derden. Eventueel ontstane schades/ ongevallen dienen door beide partijen steeds tot een minimum te worden beperkt. Kinderconfetti is alleen verantwoordelijk voor schade welke veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van Kinderconfetti.

Kinderconfetti kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor de voedsel- en drankproducten. De aansprakelijkheid voor de producten zelf blijft bij de leverancier van het product.
Kinderconfetti is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de via de site verkochte producten en artikelen voor zover deze schade niet veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van Kinderconfetti.

Artikel 13 Allergieën
Kinderconfetti gaat er van uit dat bij het bestellen van een product bij Kinderconfetti, zij bekend is gemaakt met het feit dat er eventueel sprake is van allergieën. Kinderconfetti is niet aansprakelijk voor problemen voorkomend uit dit feit. 

Artikel 14 Uitstraling

Omdat de taarten en cupcakes ambachtelijk bereid zijn en vervaardigd zijn via handwerk kan de uitstraling en de kleur van onze producten afwijken van de producten getoond op www.kinderconfetti.nl. 

Artikel 15 Maken van foto’s/ privacy
Wij zijn geen professionele fotografen maar we doen onze uiterste best om de leukste foto’s te maken. De foto’s worden na het feestje uitgezocht en de leukste foto’s komen op een cd welke dan naar de boeker wordt gebracht voor eigen gebruik. Kinderconfetti zal te allen tijde toestemming vragen voor het gebruik van de foto’s door middel van een toestemmingsformulier tenzij de personen onherkenbaar zijn gemaakt.

Kinderconfetti gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om. Kinderconfetti garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

Artikel 16 Copyright
Op alle (tekst)informatie, afbeeldingen, foto's, producten en/ of diensten op onze website rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om deze informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan om de scripts, of gedeeltes daaruit door te verkopen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderconfetti.

Artikel 16 Klachten
Als u niet tevreden bent over een taart of ander product dient de klant dit direct of minimaal 12 uur na levering te melden bij Kinderconfetti. Kinderconfetti is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de taart of de condities waarbij de taart bewaard wordt thuis of op locatie. Er dient een stukje taart bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. Zijn er andere klachten omtrent kwaliteit, smaak, etc. meld dit dan zo snel mogelijk om eventueel tot een oplossing te kunnen komen. 

Tot slot
Op deze voorwaarden en de overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Indien naar de mening van de boeker de overeenkomst niet en/ of niet behoorlijk is nagekomen, dient de boeker Kinderconfetti onmiddellijk op de hoogte te stellen, gevolgd door een aangetekend schrijven met aangegeven reden, dat binnen 5 dagen na de datum van uitvoering. Bij gebreke aan een bovengenoemd aangetekend schrijven wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd zoals is bepaald.

Kinderconfetti is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51672014.
Het BTW-nummer is NL 178.095.394.B01.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, kunt u altijd contact met ons opnemen:
via de mail info@kinderconfetti.nl of telefonisch op telefoonnummer 06-2 931 29 39.